دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﺮﯾﺪ با کارت‌های اﻋﺘﺒﺎری در دیدی‌بود

در آستانه آغاز فروش اعتباری در بستر تجارت اجتماعی دیدی بود، شرایط واگذاری و نحوه استفاده از کارت‌های اعتباری بانک حکمت ایرانیان اعلام شد.

کارت اعتباری چیست و چه ويژگی هایی دارد؟

کارت اعتباری يکی از انواع کارتهای بانکی است که با هدف افزايش قدرت خريد شما عرضه می شود. با استفاده  از اين کارت می توانيد از فروشگاه ها و سايت های دارای فروشگاه اينترنتیِ طرف قرارداد با بانک حکمت ایرانیان، نسبت به خرید کالا و دریافت خدمات اقدام کنيد. شما تا يک سال بعد از تشکيل پرونده، برای استفاده از کارت خود فرصت داريد. پس از اين مدت، درصورت درخواست شما و  تمديد اعتبار کارت توسط بانک، می توانيد مجدداً در سال آتی از آن استفاده کنيد.

کارت اعتباری از نوع قابل شارژ مداوم میباشد؛ به این معنی که با تسويه هر ميزان از بدهی کارت توسط دارنده آن، معادل اصل مبلغ تسويه شده به مانده اعتبار کارت افزوده می شود.

 

انواع کارت اعتباری

۱-کارت اعتباری برنزی رنگ تا سقف یکصد (۱۰۰) میلیون ریال

۲-کارت اعتباری نقره ای رنگ تا سقف سیصد (۳۰۰) میلیون ریال

۳-کارت اعتباری طلایی رنگ تا سقف پانصد (۵۰۰) میلیون ریال

 • حداکثر سقف بهره مندی هر مشتری از کارت اعتباری در شبکه بانکی کشور(قابلیت دریافت از کلیه بانکها حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است)

 

چگونه صاحب کارت اعتباری شوید؟

 • به يکی از شعب بانک حکمت ایرانیان مراجعه کنيد تا پس از اعتبار سنجی و اخذ مدارک هويتی از شما(شامل اصل شناسنامه و کارت ملی)پرونده اعتباری بنام شما تشکیل گردد.
 • درصورت برخورداری از شرایط لازم، فرم های مربوط به اين خدمت را به درستی و دقت تکميل نمائید. اين فرم ها عبارتند از فرم درخواست صدور کارت اعتباری، فرم قرارداد کارت اعتباری و فرم های مرتبط با ثبت وثايق و تضامین.
 • پس از هماهنگی با مسئول شعبه، مدارک مرتبط با وثيقه و تضامین خود را ارائه دهيد.

 

چگونه بدهی کارت اعتباری خود را تسویه کنید؟

صورتحساب خريدهای شما در پایان دوره های يک ماهه از زمان تشکیل پرونده سیستمی صادر می شود و از طریق پیامک اطلاع رسانی و به شيوه های  زیر که در فرم درخواست کارت اعتباری انتخاب کرده ايد، دراختيارتان قرار می گيرد.

 • مشاهده صور تحساب و پرداخت بدهی دراینترنت بانک حکمت ایرانیان
 • ارسال صورت حساب به نشانی پست الکترونیک شما
 • دریافت صورت حساب با مراجعه به شعبه

 

برای بازپرداخت بدهی کارت اعتباری میتوانيد به دو روش عمل کنيد:

 • تسويه کامل(ظرف مدت یک ماه)
 • تسویه اقساطی

 

مهلت پرداخت (دوره تنفس)

طی ۷ روز تقویمی پس از صدور صورتحساب، شما فرصت دارید بدهی کارت اعتباری خود را به صورت کامل تسویه کنید. در پايان روز هفتم  اين فرصت به پايان میرسد. اين ۷روز شامل روزهای تعطيل نيز میشود.

 

تسویه کامل:  چنانچه پس از صدور هر صورتحساب، ظرف مدت ۷ روز  )مهلت پرداخت(، بدهی مندرج در صورتحساب را پرداخت کنيد، تسويه کامل انجام می شود. در اين حالت، اعتبارکارت به ميزان اصل بدهیِ پرداخت شده شارژ میشود. توجه داشته باشید که پرداخت بدهی منوط به دریافت صورتحساب نیست و اگر صورتحساب دوره از طریق روشهای مذکور به دست شما نرسد، لازم است با شعبه خود تماس بگیرید.

 

تسویه اقساطی:  بازپرداخت بدهی کارت به صورت اقساطی امکان پذير است. چنانچه طی ۷ روز پس از پایان دوره خرید، بدهی کارت خود را تسويه نکنيد، می توانيد آن را به صورت اقساطی با نرخ سود اعلامی در زمان صدور کارت  و بازپرداخت ۳۶ ماهه و با شرایط مندرج در قرارداد پرداخت کنيد. توجه داشته باشید اقساط تسهیلات ایجاد شده بصورت اتوماتیک از سپرده ای که در هنگام عقد قرارداد معرفی نموده اید کسر خواهد شد. و با پرداخت هر قسط اعتبار کارت شما به میزان اصل بدهی پرداخت شده شارژ میگردد.

 

توجه: چنانچه بدهی کارت شما بيش از ۲ درصد سقف اعتبار آن باشد، می توانيداز شيوه پرداخت اقساطی استفاده کنيد. بدهی کمتر از اين مبلغ، بايد در مهلت مقرر (دوره تنفس)پرداخت شود؛ درغيراينصورت، به عنوان “بدهی قبلی” در صورت حساب دوره بعدی آورده می شود. و درصورت عدم پرداخت بدهی در صورتحساب بعدی کارت شما تا زمان پرداخت کامل بدهی مسدود موقت خواهد شد.

مفاهیم شرح تاریخ های فرضی
تشکيل پرونده کارت

اعتباری

پس از تکميل پرونده و ارسال استعلام به بانک مرکزی ج.ا.ا، پرونده کارت اعتباری شما تشکيل می شود. ۰۵/۰۸/۱۳۹۵
دوره صورتحساب دوره صورتحساب ، يک ماهه و از تاریخ تشکیل سیستمی پرونده کارت  اعتباری محاسبه میگردد. هر صورتحساب يک تاريخ شروع و يک تاريخ پايان دارد. تاريخ پايان دوره، يک ماه پس از تاريخ شروع دوره است. ۰۵/۰۸/۱۳۹۵

تا

۰۵/۰۹/۱۳۹۵

صدور صورتحساب صورت حساب در پايان هر دوره یک ماهه صادر می شود. دوره اين صورتحساب فرضی در تاريخ ۰۵/ ۰۹/ ۱۳۹۵ به پايان می رسد و صورتحساب مربوط، فردای آن روز صادر شده و برای شما ارسال می شود. ۰۶/۰۹/۱۳۹۵
مهلت پرداخت طی ۷ روز از پایان دوره صورتسحاب، شما فرصت دارید بدهی کارت اعتباری خود را به صورت کامل تسویه کنید، چنانچه آخرين مهلت پرداخت کارت اعتباری روز تعطيل باشد، لازم است تسويه را از طريق ابزارهای الکترونيک انجام داده يا پیش از روز تعطيل برای تسويه بدهی خود اقدام کنید. در غیر اینصورت بدهی شما تبدیل به تسهیلات با بازپرداخت ۳۶ ماهه میگردد. ۱۲/۰۹/۱۳۹۵

 

 

الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا : درصورت عدم پرداخت بدهی (یعنی گذشت حداقل ۲ ماه از سررسید قسط)، کارت اعتباری مسدود میگردد. همچنین در صورتی که کارتی۳ مرتبه مسدود شود یا بدهی آن ۶ ماه پرداخت نشود، پرونده اعتباری آن ابطال میگردد و دیگر امکان استفاده از کارت اعتباری مقدور نخواهد بود.

 

 • تعاريف و مفاهيم
 • کارت اعتباري: كارت اعتباري كه بانک مي تواند به وسيله آن و در چا رچوب ضوابط مربوط از جمله آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و  دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه ، به مشتري تا سقف معيني، اعتبار اعطاء نمايد؛
 • مرابحه: عقدي که به موجب آن عرضه کننده؛ بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع مشتري ميرساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد/سررسيدهاي معين به مشتري واگذار ميکند؛
 • سقف اعتبار: حداكثر اعتباري كه بانک به مشتري تخصيص مي دهد تا در چارچوب قراردادکارت اعتباري، براي پرداخت وجه خريد اموال و دريافت خدمات در خصوص کارت اعتباري، مورد استفاده قرار گيرد؛
 • مانده کارت: مابه التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهيلات تسويه نشده توسط مشتري؛
 • تاريخ انقضاء: تاريخ قيد شده بر روي کارت اعتباري که توسط بانک تعيين و مشتري مي تواند حداکثر تا آن تاريخ، از کارت مذکور استفاده نمايد؛
 • مشتري: شخص حقيقي که درخواست وي مبني بر اخذ کارت اعتباري به بانک ارايه گرديده ،کارت اعتباري به نام وي صادر شده و در قالب مرابحه از آن استفاده مي نمايد؛
 • پذيرنده كارت: شخصي که در قبال دريافت وجه از طريق پايانه فروش فيزيكي يا مجازي، مبادرت به واگذاري اموال يا ارائه خدمات به مشتري مي نمايد؛
 • صورت حساب: اعلاميه اي كه بانک براي مشتري ارسال نموده و طي آن تراکنش هاي مالي کارت اعتباري در دوره زماني يک ماهه، به اطلاع وي ميرسد. اولین صورتحساب، یک ماه پس از دریافت کارت اعتباری صادر میگردد و به شيوه های  زیر در اختيار مشتری  قرار می گيرد:
 • مشاهده صور تحساب و پرداخت بدهی دراینترنت بانک و موبایل بانک.
 • ارسال صورت حساب به نشانی پست الکترونیک
 • دریافت صورت حساب با مراجعه به شعبه.

 

 • دوره تنفس: مهلت هفت روزه تقويمي که بانک به مشتري از تاريخ صدور صورت حساب میدهد تا مشتری تمام یا قسمتی از بدهی خود را تسویه نماید ؛
 • تسهیلات: مهلت بازپرداخت تسهيلات متصل به کارت بابت بدهی تسویه نشده مشتری در دوره تنفس، ٣٦ ماه پس از پايان دوره تنفس تعيين مي گردد و نحوه وصول اقساط تسهیلات ایجاده شده بصورت دریافت اتوماتیک از سپرده مشتری خواهد بود؛
 • کارت اعتباري داراي ويژگي گردان است؛ بدين نحو که با تسويه هر ميزان از بدهی کارت توسط دارنده آن، معادل اصل مبلغ تسويه شده به مانده اعتبار کارت افزوده میشود؛
 • استفاده از اعتبار کارت صرفًا برای انجام تراکنش خرید امکان پذیر میباشد؛ برداشت وجه، انتقال وجه و … از کارت مزبور مجاز و مقدور نميباشد؛
 • پرونده های اعتباری به مدت یکسال دارای اعتبار است و شعب بانک مي توانند حسب درخواست مشتري، مدت اعتبار پرونده کارت اعتباري را بر اساس ضوابط و مقررات جاري برای یکسال دیگر تمديد کنند؛
 • مهلت بازپرداخت تسهيلات متصل به کارت، حداکثر ٣٦ ماه پس از پايان دوره تنفس تعيين مي گردد و نحوه وصول اقساط تسهیلات ایجاده شده بصورت دریافت اتوماتیک از سپرده مشتری خواهد بود.
 • صورت حساب کارت اعتباری در پايان هر دوره يک ماهه و به روش توافق شده، براي مشتري ارسال میگردد. اولين صور تحساب يک ماه پس از تاريخ صدور کارت ارسال مي شود.
 • مشتری طی ۷ روز تقویمی پس از صدور صورتحساب(دوره تفس) فرصت دارد، بدهی کارت اعتباری خود را به صورت کامل تسویه کند و در پايان روز هفتم اين فرصت به پايان می رسد.
 • تبصره۱: اين۷روز شامل روزهای تعطيل نيز می شود.
 • نحوه تسویه کارت اعتباری به دوصورت تسويه کامل(ظرف مدت یک ماه)و تسویه اقساطی می باشد.
 • تسویه کامل: چنانچه پس از صدور هر صورتحساب، ظرف مدت ۷ روز (مهلت پرداخت)، بدهی مندرج در صورتحساب پرداخت گردد، تسويه کامل انجام می شود. در اين حالت، اعتبارکارت به ميزان اصل بدهیِ پرداخت شده شارژ می شود و هیچگونه کارمزدی از مشتری دریافت نمی‌شود.
 • تبصره۱: پرداخت بدهی منوط به دریافت صورتحساب نیست و اگر صورتحساب دوره از طریق روش توافق شده بین بانک و مشتری ارسال نشد، مشتری می بایست با شعبه تماس حاصل نماید.
 • تبصره۲: با عنایت به فراهم شدن ارائه خدمات کارت اعتباری در سامانه اینترنت بانک، مشتریان می توانند با استفاده از سامانه اینترنت بانک، نسبت به دریافت صورتحساب کامل کارت اعتباری خود و همچنین پرداخت بدهی (به صورت جزئی و کلی) اقدام نمایند.
 • ۵-۱۲ تسویه اقساطی:بازپرداخت بدهی کارت به صورت اقساطی امکان پذير است. چنانچه طی ۷ روز پس از پایان دوره خرید، بدهی کارت تسویه نشود، مطابق با شرایط مندرج در قرارداد بدهی پرونده اعتباری تبدیل به تسهیلات مرابحه با نرخ سود اعلام شده از سوی ارکان مربوطه بانک و اقساط ماهانه به مدت ۳۶ ماه می گردد.
 • تبصره۱: با پرداخت هر قسط، کارت اعتباری به میزان اصل بدهی پرداخت شده شارژ می گردد.
 • تبصره۲: روش تسویه اقساطی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بدهی کارت اعتباری بيش از ۲ درصد سقف اعتبار آن باشد.
 • تبصره۳: درصورتی که بدهی کارت اعتباری کمتر از ۲ درصد سقف اعتبار آن باشد، بايد در مهلت مقرر (دوره تنفس)پرداخت شود؛ درغيراين صورت، به عنوان “بدهی قبلی” در صورتحساب دوره بعدی اضافه می شود. و درصورت عدم پرداخت بدهی در صورتحساب بعدی کارت اعتباری تا زمان پرداخت کامل بدهی مسدود موقت خواهد شد.
 • تبصره۴: در صورتی که سررسید تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری فراتر از تاریخ انقضای کارت اعتباری باشد، مهلت بازپرداخت تسهیلات مزبور، در چارچوب ضوابط و مقررات، پس از تاریخ انقضای کارت اعتباری ادامه می یابد.
 • چنان چه مطالبات بانک ظرف مدت دو ماه از سررسيد وصول نشود کارت اعتباري مسدود میشود و امکان استفاده از مانده کارت را به حالت تعليق در می آید . در صورتي كه حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسيد، مطالبات بانک وصول نشود، و یا کارت اعتباري سه بار مسدود شود کارت اعتباري باطل مي گردد.
 • تبصره: درصورت موافقت بانک با درخواست مشتری مبنی بر رفع انسداد یااعطای مجدد کارت اعتباری ابطال شده به دلیل عدم ایفای تعهدات از جانب مشتری ، رفع انسداد، شارژ یا اعطای مجدد کارت اعتباری ، پس از بازپرداخت کامل دیون سررسید شده مشتری، منوط به سپری شدن دوماه در مورد کارت اعتباری مسدودی و یک سال در مورد کارت اعتباری ابطال شده می باشد.
 • مراحل درخواست کارت اعتباری
 • ارائه درخواست مشتری به شعبه بانک
 • احراز هویت
 • اخذ استعلام از بانک مرکزی و اعتباری سنجی مشتری و ضامنین
 • اخذ مدارک شناسایی متقاضی و برابر اصل کردن
 • تکمیل و ثبت اطلاعات فرمها (درخواست کارت اعتباری ، قرارداد و …)
 • اخذ وثایق و تضامین مربوطه
 • تشکیل پرونده اعتباری و صدور کارت در بستر» مکنا«